Інженер технічного нагляду за будівництвом

,

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Kto jest inspektor nadzoru inwestorskiego i jego rola na budowie?

Ale jaki koszt nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi i wykończeniowymi?

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest niezbędną postacią na placu budowy domu jednorodzinnego lub wykonywanie prac wykończeniowych i inżynierskich w mieszkaniu lub biurze. Jednak lepiej go ustanowić, a tym samym zabezpieczyć własne interesy, czas, pieniędzy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w budownictwie to pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego. Osoba ta musi posiadać kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz niezbędną praktykę i wiedzę budowlaną. Inspektor pełni nadzór inwestorski nad każdym etapem prowadzenia prac budowlanych. Może być obecny na budowie od chwili rozpoczęcia prac budowlanych, aż do ich zakończenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawuje kontrolę nad postępem robót. Jego nadrzędnym celem jest kontrola nad interesami inwestora oraz dopilnowanie, by wszystkie prace przebiegały zgodnie z zapisami prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego może być powołany bezpośrednio przez inwestora, obok kierownika budowy. Nie każdy inwestor wie, jak dopilnować ważnych kwestii, jeśli chodzi o roboty budowlane i nie każdy posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę techniczną oraz czas. Inspektor nadzoru inwestorskiego może w tym wypadku zapewnić zabezpieczenie interesów inwestora. Warto zatem rozważyć ustanowienie inspektora nadzoru.

Warto także dodać, że nadzór inwestorski w budownictwie może być narzucony odgórnie. Konieczność nadzoru inwestorskiego występuje w przypadku skomplikowanych robót budowlanych o dużym stopniu ryzyka. Jednak w przypadku budowy domów jednorodzinnych taka sytuacja należy do rzadkości.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do dbałości o interesy inwestora. Owa reprezentowanie inwestora na budowie posiada kilka określonych w przepisach prawa zakresów:

 • sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem budowlanym oraz umową, kontrola jakości przeprowadzanych prac budowlanych;
 • sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz pozwoleniem na budowę,
 • ocena zgodności wyrobów budowlanych, materiałów, które są wykorzystywane przy budowie nieruchomości;
 • sprawdzanie zdolności przebiegu robót, wraz z narzuconymi terminami ich wykonania;
 • kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu (np. sprawdzenie zbrojenia konstrukcji przed zabetonowaniem);
 • uczestnicz w próbach, odbiorach technicznych instalacji, próbach urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych;
 • sprawdzanie dziennika budowy, a także uzupełnienia wpisów, które są znaczące dla oceny wykonania robót budowlanych;
 • aktywny udział w odbiorze gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót w budownictwie oraz potwierdzanie usunięcia ewentualnych wad powstałych w trakcie robót budowlanych;
 • sprawdzanie wszystkich faktur wystawianych przez usługodawców (po uzgodnieniu z inwestorem).

Okazuje się, że inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest jedynie biernym obserwatorem na budowie. Ustawa Prawo Budowlane przydzieliła mu uprawnienia, których nie posiada inwestor. Należy tutaj wymienić fakt, że inspektor nadzoru inwestorskiego może wydawać kierownikowi budowy pisemne polecenia. Kierownik budowy musi potwierdzić je wpisem do dziennika budowy. Owe polecenia generowane przez nadzór inwestorski w budownictwie mogą dotyczyć wielu spraw. Do zadań inspektora nadzoru należą:

 • usunięcia zagrożeń bądź nieprawidłowości powstałych w trakcie procesu budowlanego;
 • wykonania prób oraz badań (również takich, które wymagają odkrycia robót bądź elementów zakrytych);
 • przedłożenia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, kierownik budowy może otrzymać także polecenie przedłożenia informacji oraz dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu prac budowlanych określonych materiałów;
 • przedłożenia informacji oraz dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
 • kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych może także otrzymać żądanie do dokonania poprawek w wadliwie wykonanych robotach, ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, wstrzymania robót budowlanych.

Owa sytuacja ma miejsce, jeśli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna, że kontynuacja robót budowlanych mogłaby wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem bądź pozwoleniem na budowę, jeśli chodzi o obiekty budowlane.
Widzimy zatem, że inspektor nadzoru inwestorskiego został wyposażony w uprawnienia o charakterze władczym. Kierownik budowy jest zobowiązany zastosować się do pisemnych poleceń i żądań inspektora nadzoru. Więcej na temat uprawnień kierownika budowy, czyli Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego zawsze pokrywa inwestor. Dotyczy to także sytuacji, w której nadzór inwestorski został narzucony odgórnie. Wynagrodzenie powinno być jasno określone w pisemnej umowie sporządzonej pomiędzy inspektorem a inwestorem. W owej umowie należy także jasno rzetelnie, jaki rodzaj rozliczeń pracy będzie obowiązkiem inspektora.


Залишити відповідь

Будемо знайомі

Igor Dudkin

Я за освітою Інженер-Будівельник, також я є чинним Інженером технічного нагляду за будівництвом. Спеціалізуюся у будівництві житлової та офісної нерухомості.

Я дбаю про інтереси замовника (інвестора) на будівельному майданчику шляхом перевірки відповідності інвестиції проекту на будівництво, кошторисно-договірної документації, вимогам державних стандартів (ДСтУ), державних будівельних норм (ДБН).

Докладніше про перелік та вартість надання мною послуг тут…

Також мене можна знайти у соціальних мережах

Зміст

Коментарі