Інженер технічного нагляду за будівництвом

Постанова від 23 травня 2011 р. N 554 Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт

Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 травня 2011 р. N 554
Київ

Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних
із створенням об’єктів архітектури
Відповідно до статті 17 Закону України “Про архітектурну діяльність” (687-14) та статті 31 Закону України  “Про регулювання містобудівної діяльності” (3038-17) Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури; перелік видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, відповідальні виконавці яких проходять професійну атестацію.

2. Установити, що кваліфікаційні сертифікати відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг),  пов’язаних із створенням об’єктів  архітектури, які видані до набрання чинності цією постановою,  підлягають після завершення строку їх дії  обміну на сертифікати нового зразка. Обмін кваліфікаційних  сертифікатів здійснюється за заявою відповідальних виконавців без проведення іспиту із сплатою фактичних  витрат, пов’язаних з обміном сертифіката.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову  Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. N 79 (79-2009-п) “Про затвердження Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих  видів робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури” (Офіційний вісник України, 2009 р., N 11, ст. 324).

4. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства забезпечити  приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із цією постановою.

Прем’єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2011 р. N 554

ПОРЯДОК
проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

 • відповідальні виконавці  окремих  видів  робіт  (послуг), пов’язаних із   створенням   об’єктів   архітектури  (далі   -виконавці), –   архітектор,   інженер-проектувальник,   інженер технічного  нагляду  та  експерт,  які  здобули  вищу  освіту  за освітньо-кваліфікаційним  рівнем  спеціаліста  або   магістра   за напрямом професійної атестації, мають стаж роботи за фахом не менш як три роки,  або не здобули такої освіти, але мають стаж роботи у сфері містобудування не менш як десять років;
 • кваліфікаційний сертифікат  –  документ установленого зразка, що   підтверджує   відповідність   виконавця    кваліфікаційним характеристикам  професій  працівників  та  його  спроможність виконувати  окремі  роботи  (надавати  послуги),  пов’язані  із створенням об’єктів архітектури, що зазначені в такому документі і належать до видів робіт  (послуг),  перелік  яких  затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 554;
 • професійна атестація  виконавця  (далі  –  професійна атестація) – процедура,  під час проведення  якої підтверджується професійна спеціалізація, рівень кваліфікації і знань виконавця.

3. Професійна  атестація  проводиться  Атестаційною архітектурно-будівельною комісією (далі  –  Комісія)  на  підставі кваліфікаційних характеристик професій працівників.

4. Комісія  утворюється Міністерством регіонального розвитку, будівництва  та  житлово-комунального  господарства  та  діє  на підставі затвердженого ним положення.  Головою Комісії є заступник Міністра     регіонального  розвитку,  будівництва  та житлово-комунального господарства.

У складі  Комісії  можуть утворюватися секції за видами робіт (послуг) та професійної спеціалізації.  Секції очолюють заступники голови  Комісії.  Повноваження секцій визначаються у положенні про Комісію.  Рішення  секцій  з  питань  видачі  кваліфікаційного сертифіката,  відмови  в  його видачі,  позбавлення  виконавця
кваліфікаційного сертифіката затверджується президією Комісії.

За рішенням Комісії,  погодженим Міністерством  регіонального розвитку,  будівництва та житлово-комунального господарства,  на період її діяльності функції робочих органів Комісії,  пов’язані з
прийняттям та видачею документів  (зокрема в регіонах),  їх підготовкою  до  розгляду,  можуть виконувати  (за  їх  згодою) громадські  організації  за  відповідним напрямом професійної атестації.

5. Професійну атестацію експертів,  які проводять  експертизу проектної та містобудівної документації щодо дотримання нормативів з питань санітарного і епідеміологічного  благополуччя  населення, екології,  охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки,  проводить секція,  до складу якої включаються  представники  відповідних центральних органів виконавчої влади.

6. Для  проведення професійної атестації  виконавець подає Комісії  заяву про проведення  професійної  атестації, в якій зазначає свої прізвище,  ім’я, по батькові, паспортні та контактні дані.

До заяви додаються:

 • копії паспорта  та  реєстраційного  номера  облікової  картки платника податків (не подається фізичними особами,  які через свої релігійні  переконання  відмовляються  від  реєстраційного  номера облікової  картки  платника  податків та повідомили про це відповідний  орган  державної податкової служби і мають відмітку у
  паспорті);

засвідчені в установленому порядку копії:

 • – документа (документів) про освіту;
 • – трудової книжки;
 • – документа про підвищення  кваліфікації за відповідними програмами за напрямом професійної атестації;
 • – стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення виконавця.

Виконавець також може подавати інші документи, що підтверджують  професійну спеціалізацію, рівень  кваліфікації та знань  виконавця  (зокрема  державні  нагороди,  звання,   дипломи містобудівних  і  архітектурних  конкурсів,  документи про наукові досягнення,   рекомендації   двох   атестованих   виконавців   або професійної організації за відповідним напрямом).

7. Заява   про   проведення  професійної  атестації  разом  з доданими до неї документами приймається  за  описом,  копія  якого видається виконавцю з відміткою про дату прийняття документів.

8. У разі зміни відомостей,  зазначених у поданих документах, виконавець зобов’язаний  протягом  десяти  робочих  днів  письмово повідомити  про  це  Комісію.  До  такого  повідомлення  додаються засвідчені в установленому порядку копії відповідних документів.

9. Комісія  протягом  місяця  розглядає  подані   документи, проводить іспит у порядку, встановленому Комісією за погодженням з Міністерством  регіонального розвитку,  будівництва та житлово-комунального господарства,  та  приймає рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі.

10. Рішення  про видачу кваліфікаційного сертифіката приймається у разі відповідності виконавця кваліфікаційним вимогам і підтвердження його професійної спеціалізації, рівня кваліфікації
і знань.

11. У  разі  прийняття  рішення  про  відмову  у  видачі кваліфікаційного сертифіката виконавцю надсилається протягом п’яти робочих  днів  повідомлення  про  прийняте  рішення  з відповідним обґрунтуванням.

Підставою для відмови у видачі сертифіката може бути:

 • невідповідність виконавця кваліфікаційним вимогам;
 • непідтвердження його професійної  спеціалізації,  рівня кваліфікації та знань за результатами іспиту;
 • виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

Рішення про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката може бути оскаржене в установленому законом порядку.

12. Виконавець має право повторно подати заяву про проведення професійної  атестації  не  раніше  ніж  через шість місяців після прийняття  рішення  про  відмову  у  видачі  кваліфікаційного сертифіката.

13. Комісія протягом п’яти робочих днів після прийняття рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката вносить до реєстру атестованих осіб відомості про особу, що його отримала.

Реєстр атестованих  осіб  ведеться  у  порядку,  визначеному положенням про Комісію.

14. Професійна атестація виконавців  проводиться  на  платній основі. Порядок внесення плати за проведення професійної атестації та її розміри встановлюються Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

15. На підставі рішення  про видачу кваліфікаційного сертифіката та документа про внесення плати за   проведення професійної атестації виконавцю  видається відповідний кваліфікаційний сертифікат за формою,  затвердженою Міністерством регіонального  розвитку,  будівництва  та житлово-комунального господарства.

Кваліфікаційний сертифікат підписується головою  Комісії або його заступником.

Бланк кваліфікаційного сертифіката  є документом  суворої звітності.

16. Виконавці,  які одержали кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати окремі види робіт (надавати послуги),  пов’язані із  створенням об’єкта архітектури,  без відповідної ліцензії, несуть  відповідальність  за  неналежне  виконання  робіт (надання послуг),  спроможність виконувати які підтверджена кваліфікаційним
сертифікатом,  та порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил.

17. Строк дії  кваліфікаційного  сертифіката  для  осіб,  які працюють за фахом, не обмежується.

У разі  перерви  у  роботі  за  фахом  строком понад три роки виконавець повинен пройти  професійну  атестацію  в  установленому порядку.  При  цьому роботою за фахом вважається також викладацька та наукова діяльність,  робота в державних органах або органах місцевого  самоврядування  за  умови виконання функцій за напрямом
професійної спеціалізації.

Кваліфікаційний сертифікат діє на всій території України.

На території іноземних держав кваліфікаційний сертифікат  діє відповідно до міжнародних договорів України.

18. Виконавець  має  особисту  печатку,  форма якої встановлюється положенням про Комісію,  із  зазначенням,  зокрема, прізвища,  імені, по батькові виконавця та номера кваліфікаційного сертифіката.

19. У  разі  втрати   або  пошкодження  кваліфікаційного сертифіката Комісія протягом десяти робочих днів після надходження від виконавця відповідної заяви,  а також підтвердження розміщення ним у засобах масової  інформації  повідомлення  про  втрату сертифіката або надання пошкодженого сертифіката  видає  виконавцю
його дублікат.

На дублікаті кваліфікаційного сертифіката у правому верхньому куті ставиться позначка “дублікат”.

20. Рішення про позбавлення  виконавця кваліфікаційного сертифіката  приймається Комісією  на підставі  оформлених  у встановленому порядку:

заяви виконавця про позбавлення кваліфікаційного сертифіката, поданої  особисто або через представника.  У разі подання такої заяви через представника  виконавця  вона  підлягає  нотаріальному посвідченню;

рішення суду;

акта про:

 • – виявлення факту подання  виконавцем  для  проведення професійної атестації недостовірних документів або інформації,  що в них міститься;
 • – виявлення  контролюючими органами фактів порушення виконавцем  вимог нормативно-правових актів та   нормативних документів у сфері містобудування;
 • – встановлення  факту  передачі  кваліфікаційного сертифіката іншій особі для виконання окремих видів робіт.

21. У  разі прийняття  Комісією рішення  про позбавлення кваліфікаційного сертифіката протягом п’яти робочих днів виконавцю надсилається повідомлення із зазначенням підстав прийняття  такого рішення  та  вимогою  повернути  кваліфікаційний сертифікат,  а до реєстру атестованих осіб вносяться відповідні відомості.

Кваліфікаційний сертифікат втрачає чинність з  дати  внесення до реєстру атестованих осіб відомостей про позбавлення виконавця такого сертифіката.

Виконавець, якого позбавили кваліфікаційного сертифіката, має право  повторно  подати заяву про проведення професійної атестації не раніше ніж через шість місяців.

22. Комісія забезпечує  зберігання  документів,  поданих  для проведення професійної атестації, відповідно до законодавства.

23. Міністерство   регіонального   розвитку,  будівництва  та житлово-комунального  господарства  може  делегувати  повноваження щодо  проведення професійної атестації саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності відповідно до закону.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2011 р. N 554

ПЕРЕЛІК
видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, відповідальні виконавці яких проходять професійну атестацію

1. Розроблення містобудівної документації.

2. Архітектурне та інженерно-будівельне проектування.

3. Експертиза та обстеження у будівництві.

4. Технічний нагляд.

5. Інжинірингова  діяльність  у  сфері  будівництва в частині
координації дій всіх учасників будівництва.

Источник:  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=554-2011-%EF


Одна відповідь до “Постанова від 23 травня 2011 р. N 554 Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт”

 1. Аватар Алла Дмитриевна
  Алла Дмитриевна

  Проектное бюро имеет лицензию на промышленное и гражданское проектирование, полученное в июле 2010г. Обязаны ли специалисты данной организации иметь еще и квалификационные сертификаты?

Залишити відповідь

Будемо знайомі

Igor Dudkin

Я за освітою Інженер-Будівельник, також я є чинним Інженером технічного нагляду за будівництвом. Спеціалізуюся у будівництві житлової та офісної нерухомості.

Я дбаю про інтереси замовника (інвестора) на будівельному майданчику шляхом перевірки відповідності інвестиції проекту на будівництво, кошторисно-договірної документації, вимогам державних стандартів (ДСтУ), державних будівельних норм (ДБН).

Докладніше про перелік та вартість надання мною послуг тут…

Також мене можна знайти у соціальних мережах

Зміст

Коментарі