Інженер технічного нагляду за будівництвом

Постанова від 13 квітня 2011 р. N 466 Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт

Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 квітня 2011 р. N 466
Київ


Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 949 ( 949-2011-п ) від 07.09.2011 N 43 ( 43-2012-п ) від 18.01.2012 }

Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок виконання підготовчих робіт;
Порядок виконання будівельних робіт;
перелік об’єктів, будівництво яких здійснюється після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України                                                                                                                 М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 466

ПОРЯДОК
виконання підготовчих робіт

1. Цей Порядок визначає механізм виконання підготовчих робіт. Підготовчі роботи – роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки під забудову, вишукувальні роботи,
роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, улаштування під’їзних шляхів, складування будівельних матеріалів,
підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень.
2. Підготовчі роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію, а також після подання
Державній архітектурно-будівельній інспекції або її територіальному органу (далі – Інспекція) повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, або отримання зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт. Виконання підготовчих робіт у межах будівельного майданчика не потребує отримання замовником та генеральним підрядником чи
підрядником інших документів дозвільного характеру.
3. Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень можуть виконуватися замовником за наявності зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт.
4. Контроль за виконанням підготовчих робіт здійснюється Інспекцією.

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт


5. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, готується замовником за формою згідно з додатком 1 та подається замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання підготовчих робіт до Інспекції за місцезнаходженням об’єкта будівництва.

У разі коли право на будівництво об’єкта передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників) або осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, чи відповідальних за виконання підготовчих робіт, замовник протягом трьох робочих днів подає до Інспекції повідомлення про такі зміни за формою згідно з додатком 1.

Виконання підготовчих робіт без подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок підготовчих робіт не може продовжуватися.

6. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня подання до Інспекції повідомлення про початок виконання підготовчих робіт письмово поінформувати про це також місцеву держадміністрацію або орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкта будівництва, а також державні органи у
сфері пожежної та техногенної безпеки.

Реєстрація декларації
про початок виконання підготовчих робіт

7. Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт (далі – декларація) здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” ( 2806-15 ).
Декларація приймається в дозвільному центрі за місцезнаходженням об’єкта.
Реєстрацію декларації проводить Інспекція за місцезнаходженням об’єкта на безоплатній основі.
8. Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції два примірники декларації за формою згідно з додатком 2.

{ Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 949 ( 949-2011-п ) від 07.09.2011 }

Один примірник декларації після проведення реєстрації повертається замовнику, другий – залишається в Інспекції, яка її зареєструвала.
Замовник згідно із законом відповідає за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.
9. Інспекція протягом п’яти робочих днів з дня надходження до неї декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, та реєструє її.
10. Зареєстрована декларація не дає право на виконання будівельних робіт.
11. У разі коли декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, Інспекція повертає її замовнику з обґрунтуванням причин повернення у строк, передбачений для її реєстрації.
12. Після усунення недоліків, що спричинили повернення декларації, замовник може повторно звернутися до Інспекції для реєстрації декларації.
13. У разі коли Інспекція не зареєструвала декларацію або не повернула її в установлений строк, заявник набуває право на виконання підготовчих робіт на одинадцятий робочий день з дня, коли декларація повинна була бути зареєстрована чи повернута. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.
14. У разі коли право на будівництво об’єкта передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників) або
осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, чи відповідальних за виконання підготовчих робіт, замовник протягом трьох робочих днів звертається до Інспекції, яка зареєструвала декларацію, з повідомленням про зміну даних у зареєстрованій декларації за формою згідно з додатком 3.
Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації складається у двох примірниках. Один примірник зазначеного повідомлення надсилається до Інспекції і у разі надходження до неї є невід’ємною частиною зареєстрованої декларації, а другий залишається у замовника.
Виконання підготовчих робіт без подання такого повідомлення не може продовжуватися.
15. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з
дня реєстрації декларації або з дня отримання права на виконання
підготовчих робіт відповідно до пунктів 13 і 14 цього Порядку
письмово поінформувати місцеву держадміністрацію або орган
місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкта будівництва,
а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки
про початок виконання підготовчих робіт.
16. Відомості щодо отриманих повідомлень про початок
виконання підготовчих робіт; поданих та зареєстрованих декларацій;
отриманих повідомлень про зміну даних у повідомленнях про початок
підготовчих робіт чи зареєстрованих деклараціях (передача права на
будівництво об’єкта іншому замовнику; зміна генерального
підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи виконуються без
залучення субпідрядників); зміна осіб, відповідальних за
проведення авторського нагляду чи відповідальних за виконання
підготовчих робіт) вносяться до єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів.
17. У разі втрати або пошкодження зареєстрованої декларації Інспекція видає безоплатно дублікат такої декларації протягом п’яти робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про її втрату чи подання пошкодженої декларації.
18. Відповідальність за порушення вимог, визначених цим Порядком, несе замовник відповідно до закону.

Додаток 1
до Порядку виконання підготовчих робіт

Начальнику ___________________________________
(найменування органу, якому ______________________________________________
направляється повідомлення, ______________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника) ______________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, ______________________________________________
місце проживання, серія і номер паспорта,
ким, коли виданий; ______________________________________________
найменування юридичної особи,
місцезнаходження, код платника ______________________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ
або податковий номер; номер телефону)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання підготовчих робіт / про зміну даних у
повідомленні про початок виконання підготовчих робіт

Відповідно до статті 35 Закону України “Про регулювання
містобудівної діяльності” повідомляю про початок виконання
підготовчих робіт / про зміну даних у повідомленні про початок
виконання підготовчих робіт від ____ _______________ 20__ р.
(необхідне підкреслити) щодо __________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження; __________________________________________________________________
категорія складності об’єкта) __________________________________________________________________
(назва, дата видачі та номер документа про затвердження __________________________________________________________________
проектної документації на виконання підготовчих робіт, __________________________________________________________________
результати її експертизи (за наявності) __________________________________________________________________
Документ, що засвідчує право власності чи користування
земельною ділянкою або договір суперфіцію ________________________
(найменування документа,
ким і коли виданий, __________________________________________________________________
площа земельної ділянки, гектарів)
Інформація про генерального підрядника (підрядника – якщо
будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) (за
наявності) _______________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, __________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким, коли виданий, місце проживання,
номер облікової картки платника __________________________________________________________________
податків (не зазначається фізичними особами, які через свої
релігійні переконання відмовляються __________________________________________________________________
від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та __________________________________________________________________
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і __________________________________________________________________
мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
місцезнаходження, __________________________________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; __________________________________________________________________
ім’я та по батькові керівника; серія, номер ліцензії,
ким, коли видана, __________________________________________________________________
строк дії ліцензії – обов’язково зазначається до 1 червня 2012 р.)
Відповідальним виконавцем робіт є ___________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи, номер телефону,
дата видачі та номер документа, що підтверджує __________________________________________________________________
повноваження особи на виконання робіт; найменування посади, __________________________________________________________________
серія і номер кваліфікаційного сертифікату – обов’язково
зазначається з 1 червня 2012 р.)
Авторський нагляд здійснює (за наявності) ___________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи, номер телефону, дата видачі
та номер документа, що підтверджує __________________________________________________________________
повноваження особи на здійснення авторського
нагляду; найменування посади, __________________________________________________________________
серія і номер кваліфікаційного сертифікату – обов’язково
зазначається з 1 червня 2012 р.; __________________________________________________________________
найменування та місцезнаходження проектної організації (у разі
залучення), номер телефону, __________________________________________________________________
серія та номер ліцензії – обов’язково
зазначається до 1 червня 2012 р.)
Технічний нагляд здійснює (за наявності) ____________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи, номер телефону,
дата видачі та номер документа, __________________________________________________________________
що підтверджує повноваження особи на здійснення технічного
нагляду; найменування посади, __________________________________________________________________
серія і номер кваліфікаційного сертифікату)
Зобов’язуюсь забезпечити виконання підготовчих робіт
відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм,
стандартів і правил.
З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок
виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок
виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання
будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів;
обліку переоформлених дозволів; обліку декларацій про готовність
об’єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі
відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи) даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та
недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання
підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектною
документацією, державними будівельними нормами, стандартами і
правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

__ ________ 20__ р. __________________ ______________________
(підпис замовника) (прізвище, ім’я та
по батькові замовника)
М.П.
______________
Примітка. Кожна сторінка підписується керівником замовника
або замовником (для фізичної особи) та
засвідчується печаткою замовника (за наявності)
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 43
( 43-2012-п ) від 18.01.2012 }

Додаток 2
до Порядку виконання підготовчих робіт

ЗАРЕЄСТРОВАНО _____________________________________________
(найменування органу, який провів реєстрацію) ___ _________________ 20__ р. N _____________ __________ ______________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи)
М.П.
ДЕКЛАРАЦІЯ
про початок виконання підготовчих робіт
___ ______________ 20__ р.
__________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження об’єкта будівництва, __________________________________________________________________
категорія складності)
1. Інформація про замовника
__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
серія і номер паспорта, ким, коли виданий, __________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків
(не зазначається фізичними особами, __________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової __________________________________________________________________
картки платника податків та повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби __________________________________________________________________
і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
місцезнаходження, код платника __________________________________________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)
2. Інформація про керівника замовника – юридичної особи (за
наявності)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Інформація про особу, відповідальну за проведення
технічного нагляду
—————————————————————— |Найменування посади, |Назва, дата видачі та| Серія та номер | |прізвище, ім’я та по | номер документа, що | кваліфікаційного | | батькові, номер | підтверджує | сертифіката | | телефону |повноваження особи на| | | |здійснення технічного| | | | нагляду | | ——————————————————————
4. Інформація про генерального підрядника (підрядника – якщо
будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, __________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким, коли виданий, місце проживання,
номер облікової картки платника __________________________________________________________________
податків (не зазначається фізичними особами, які через свої
релігійні переконання відмовляються __________________________________________________________________
від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та __________________________________________________________________
повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і __________________________________________________________________
мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
місцезнаходження, код платника податків __________________________________________________________________
згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
5. Інформація про керівника генерального підрядника
(підрядника) (за наявності)
__________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я
та по батькові, номер телефону) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
6. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт
—————————————————————— |Найменування посади, |Назва, дата видачі та| Серія та номер | |прізвище, ім’я та по | номер документа, що | кваліфікаційного | | батькові, номер | підтверджує | сертифіката | | телефону |повноваження особи на| (обов’язково | | | виконання робіт | зазначається з | | | | 1 червня 2012 р.) | ——————————————————————
7. Інформація про ліцензію підрядника (обов’язково
зазначається до 1 червня 2012 р.)
—————————————————————— | Орган, що видав | Серія і номер |Дата видачі |Строк дії | | ліцензію | ліцензії | | | ——————————————————————
8. Інформація про проектувальника
__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, та по батькові фізичної особи, серія та
номер паспорта, ким, коли виданий, __________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків
(не зазначається фізичними особами, __________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової __________________________________________________________________
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби __________________________________________________________________
і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
місцезнаходження, код платника __________________________________________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)
9. Інформація про керівника проектувальника (за наявності)
__________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові,
номер телефону) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
10. Інформація про відповідальних осіб проектувальника:
головного архітектора (інженера) проекту, особу, що здійснює
авторський нагляд (за наявності)
—————————————————————— |Найменування посади, |Назва, дата видачі та| Серія та номер | |прізвище, ім’я та по | номер документа, що | кваліфікаційного | | батькові, номер | підтверджує | сертифіката | | телефону |повноваження особи | (обов’язково | | | | зазначається з | | | | 1 червня 2012 р.) | ——————————————————————
11. Інформація про ліцензію проектувальника (обов’язково
зазначається до 1 червня 2012 р.)
—————————————————————— | Орган, що видав | Серія і номер |Дата видачі |Строк дії | | ліцензію | ліцензії | | | ——————————————————————
12. Інформація про проектну документацію на виконання
підготовчих робіт
__________________________________________________________________
(назва, дата видачі та номер документа про затвердження
проектної документації, __________________________________________________________________
результати її експертизи; прізвище, ім’я та по батькові
експерта, серія та номер його __________________________________________________________________
кваліфікаційного сертифіката – обов’язково зазначається
з 1 червня 2012 р. (за наявності)
13. Інформація про містобудівні умови та обмеження забудови
земельної ділянки (за наявності)
—————————————————————— |Реєстраційний номер |Дата видачі | Орган, що видав містобудівні | | | | умови та обмеження | ——————————————————————
14. Інформація про земельну ділянку
Місце розташування ____________________________________________ ____________________________________________
Площа ділянки, ____________________________________________
гектарів ____________________________________________
Кадастровий номер ____________________________________________ ____________________________________________
Цільове призначення ____________________________________________ ____________________________________________
Форма власності або ____________________________________________
користування ____________________________________________
Документ, що Назва ______________________________________
посвідчує право від ___ ______________ 20__ р. N ___________
замовника на ____________________________________________
земельну ділянку ____________________________________________
(найменування органу, який видав документ) ____________________________________________ ____________________________________________
Зобов’язуюсь забезпечити виконання підготовчих робіт
відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм,
стандартів і правил.
З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок
виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок
виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання
будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів;
обліку переоформлених дозволів; обліку декларацій про готовність
об`єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі
відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи) даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та
недостовірних даних, зазначених у цій декларації, та виконання
підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектною
документацією, державними будівельними нормами, стандартами і
правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.
_____________________ ________ _______________________________
(найменування посади) (підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)
М.П.
_______________
Примітка. Кожна сторінка підписується керівником замовника або
замовником (для фізичної особи) та засвідчується
печаткою замовника (за наявності)
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 43
( 43-2012-п ) від 18.01.2012 }

Додаток 3
до Порядку виконання підготовчих робіт

Начальнику _______________________________________
(найменування органу,
який провів реєстрацію, __________________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника) __________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
серія і номер паспорта, __________________________________________________
ким, коли виданий, місце проживання; __________________________________________________
найменування юридичної особи, місцезнаходження, __________________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ
або податковий номер)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну даних у зареєстрованій декларації
про початок виконання підготовчих робіт

Відповідно до статті 35 Закону України “Про регулювання
містобудівної діяльності” повідомляю про зміну даних у
декларації про початок виконання підготовчих робіт, зареєстрованій ______ ___________:
(дата) (номер) __________________________________________________________________ ________________________________________________________ (право на
будівництво передано іншому замовнику; змінено генерального
підрядника (підрядника – якщо підготовчі роботи виконуються без
залучення субпідрядників) або осіб, відповідальних за проведення
авторського та технічного нагляду, чи відповідальних за виконання
підготовчих робіт (зазначити необхідне та додати інформацію,
передбачену декларацією про початок виконання підготовчих робіт).
__ _____ 20__ р. _______________________ _______________________
(підпис (прізвище, ім’я та
попереднього замовника) по батькові
попереднього замовника)
М.П.
Зобов’язуюсь забезпечити виконання підготовчих робіт
відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм,
стандартів і правил (зазначається у разі зміни замовника).
З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок
виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок
виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання
будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів;
обліку переоформлених дозволів; обліку декларацій про готовність
об’єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі
відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи) даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та
недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання
підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектною
документацією, державними будівельними нормами, стандартами і
правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону
(зазначається у разі зміни замовника).
__ _____ 20__ р. __________________ _________________________
(підпис замовника) (прізвище, ім’я та
по батькові замовника)
М.П.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 43
( 43-2012-п ) від 18.01.2012 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 466
ПОРЯДОК
виконання будівельних робіт

1. Цей Порядок визначає процедуру виконання будівельних
робіт.
Будівельні роботи – роботи з нового будівництва,
реконструкції, реставрації, капітального ремонту.
2. Будівельні роботи можуть виконуватися замовником після
отримання документа, що посвідчує право власності чи користування
земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:
подання замовником за формою згідно з додатком 1 повідомлення
про початок виконання будівельних робіт Державній
архітектурно-будівельній інспекції або її територіальному органу
(далі – Інспекція) за місцезнаходженням об’єкта будівництва – щодо
об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного
паспорта, які не потребують реєстрації декларації про початок
виконання будівельних робіт (далі – декларація) або отримання
дозволу на виконання будівельних робіт, відповідно до переліку
об’єктів, будівництво яких здійснюється після надіслання
повідомлення про початок виконання будівельних робіт;
реєстрації відповідною Інспекцією декларації – щодо об’єктів
будівництва, що належать до I-III категорії складності;
видачі замовнику Інспекцією дозволу на виконання будівельних
робіт – щодо об’єктів будівництва, що належать до IV і V категорії
складності.
3. Зазначені в абзацах другому – четвертому пункту 2 цього
Порядку документи, що надають право на виконання будівельних
робіт, є чинними до завершення будівництва.
4. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об’єктів
будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх
фундаментів у плані, а також реконструкція або капітальний ремонт
автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі,
зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель
їх розміщення може проводитися за відсутності документа, що
засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 43
( 43-2012-п ) від 18.01.2012 }
5. Контроль за виконанням будівельних робіт здійснюється
Інспекцією.
Повідомлення про початок виконання будівельних робіт
6. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт
надсилається замовником до Інспекції за місцезнаходженням об’єкта
будівництва.
Не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання
будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на
підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації
декларації або отримання дозволу на виконання будівельних робіт,
внесених до переліку об’єктів, будівництво яких здійснюється після
подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про
зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних
робіт), замовник (його уповноважена особа) подає особисто або
надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції
повідомлення (про початок виконання будівельних робіт про зміну
даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт) за
формою згідно з додатком 1.
У разі коли право на будівництво об’єкта передано іншому
замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо
будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) або
осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного
нагляду, чи відповідальних за виконання будівельних робіт,
замовник протягом трьох робочих днів подає до Інспекції, до якої
подавалося повідомлення про початок виконання будівельних робіт,
повідомлення про такі зміни.
Виконання будівельних робіт без повідомлення про зміни до
повідомлення про початок виконання будівельних робіт не може
продовжуватися.
7. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня
подання до Інспекції повідомлення про початок виконання
будівельних робіт письмово поінформувати про це виконавчий орган
сільської, селищної, міської ради або місцеву держадміністрацію за
місцезнаходженням об’єкта будівництва, а також державні органи у
сфері пожежної та техногенної безпеки.
Реєстрація декларації
8. Реєстрації декларації здійснюється з дотриманням вимог
Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності” ( 2806-15 ).
Декларація приймається у дозвільному центрі за
місцезнаходженням об’єкта.
Реєстрацію декларації проводить Інспекція за
місцезнаходженням об’єкта на безоплатній основі.
9. Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає
особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до
Інспекції два примірники декларації за формою згідно з додатком 2.

{ Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ
N 949 ( 949-2011-п ) від 07.09.2011 }

Один примірник після проведення реєстрації повертається
замовнику, другий – залишається в Інспекції, яка її зареєструвала.
Замовник згідно із законом відповідає за повноту та
достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.
10. Інспекція протягом п’яти робочих днів з дня надходження
декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації та
реєструє її.
11. У разі коли декларація подана чи оформлена з порушенням
установлених вимог, Інспекція повертає її замовнику з
обґрунтуванням причин повернення у строк, передбачений для її
реєстрації.
12. Після усунення недоліків, що спричинили повернення
декларації, замовник може повторно звернутися до Інспекції для
реєстрації декларації.
13. У разі коли Інспекція не зареєструвала декларацію або не
повернула її в установлений строк, заявник набуває право на
виконання будівельних робіт на одинадцятий робочий день з дня,
коли декларація повинна бути зареєстрована, чи повернута. У такому
разі декларація вважається зареєстрованою.
14. У разі коли право на будівництво об’єкта передано іншому
замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо
будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) або
осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного
нагляду, чи відповідальних за виконання будівельних робіт,
замовник протягом трьох робочих днів звертається до Інспекції, яка
зареєструвала декларацію, з повідомленням про зміну даних у
зареєстрованій декларації за формою згідно з додатком 3.
Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації
складається у двох примірниках. Один примірник зазначеного
повідомлення надсилається до Інспекції і у разі надходження до неї
є невід’ємною частиною зареєстрованої декларації, а другий
залишається у замовника.
Виконання будівельних робіт без подання такого повідомлення
не може продовжуватися.
15. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з
дня реєстрації декларації або з дня отримання права на виконання
будівельних робіт відповідно до пунктів 13 і 14 цього Порядку
письмово поінформувати виконавчий орган сільської, селищної,
міської ради або місцеву держадміністрацію за місцезнаходженням
об’єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та
техногенної безпеки про початок виконання будівельних робіт.
16. Виконання будівельних робіт на об’єктах, що належать до
I-III категорії складності, підключення об’єкта будівництва до
інженерних мереж та споруд без реєстрації декларації
забороняється.
Замовник несе згідно із законом відповідальність за виконання
будівельних робіт без зареєстрованої декларації.
Дозвіл на виконання будівельних робіт
17. Дозвіл на виконання будівельних робіт (далі – дозвіл)
видається на безоплатній основі Інспекцією за місцезнаходженням
об’єкта, а щодо об’єкта, розміщеного на території кількох
адміністративно-територіальних одиниць, – Держархбудінспекцією за
формою згідно з додатком 4.
Документи для отримання дозволу, що видається Інспекцією,
приймаються в дозвільному центрі за місцезнаходженням об’єкта
будівництва. { Пункт 17 доповнено абзацом другим згідно з
Постановою КМ N 949 ( 949-2011-п ) від 07.09.2011 }
18. Для отримання дозволу замовник (його уповноважена особа)
має право подати особисто або надіслати рекомендованим листом з
описом вкладення до Інспекції за місцезнаходженням об’єкта заяву
про отримання дозволу за формою згідно з додатком 5.
До заяви додаються:
копія документа, що посвідчує право власності чи користування
земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію;
проектна документація на будівництво, розроблена та
затверджена в установленому законодавством порядку;
копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи
споруду, або письмова згода його власника на проведення
будівельних робіт у разі реконструкції, реставрації, капітального
ремонту об’єкта;
копія ліцензії, яка дає право на виконання будівельних робіт,
засвідчена в установленому порядку (обов’язково подається до
1 червня 2012 р.);
копії документів про призначення осіб, відповідальних за
виконання будівельних робіт, осіб, які здійснюють авторський і
технічний нагляд;
копії кваліфікаційних сертифікатів, засвідчені в
установленому порядку, подаються з 1 червня 2012 р. (крім
сертифікатів інженерів технічного нагляду, які подаються з дня
набрання чинності цим Порядком).
19. Інспекція протягом десяти робочих днів з дня реєстрації
заяви приймає рішення про надання дозволу або відмову в його
видачі.
20. Підставою для відмови у видачі дозволу є:
неподання документів, необхідних для прийняття рішення про
видачу такого дозволу;
невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.
21. У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу
Інспекція надсилає заявнику протягом десяти робочих днів з дня
реєстрації заяви лист з обґрунтуванням причин відмови за формою
згідно з додатком 6.
Замовник може після усунення недоліків, що спричинили
прийняття рішення про відмову у видачі дозволу, повторно
звернутися до Інспекції щодо видачі дозволу.
Відмову у видачі дозволу може бути оскаржено до суду.
22. У разі коли в установлений строк Інспекцією не видано
дозвіл або відмову в його видачі, замовник звертається до
Держархбудінспекції для вжиття протягом десяти робочих днів
заходів, пов’язаних з видачею зазначеного дозволу або відмовою в
його видачі. Якщо протягом зазначеного строку не видано дозвіл або
відмову в його видачі, право на виконання будівельних робіт
виникає на десятий робочий день з дня реєстрації звернення до
зазначеної Інспекції, а дозвіл вважається виданим.
23. У разі коли право на будівництво об’єкта будівництва
передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи
підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення
субпідрядників), дозвіл підлягає переоформленню Інспекцією, яка
видала такий дозвіл.
24. У разі зміни осіб, відповідальних за проведення
авторського і технічного нагляду, чи відповідальних за виконання
робіт замовник протягом трьох робочих днів з дня їх настання
звертається до Інспекції, яка видала дозвіл, з повідомленням про
зміну даних у виданому дозволі за формою згідно з додатком 7.
Повідомлення про зміну даних у виданому дозволі складається у
двох примірниках. Один примірник зазначеного повідомлення
надсилається до Інспекції і у разі надходження до неї є
невід’ємною частиною виданого дозволу, а другий – залишається у
замовника.
Виконання будівельних робіт без подання такого повідомлення
не може продовжуватися.
Переоформлення дозволу здійснюється у порядку, передбаченому
для видачі дозволу.
Під час переоформлення дозволу, надходження повідомлення про
зміну даних у ньому виконання будівельних робіт продовжується.
25. За зверненням замовника Інспекція видає протягом місяця
дозвіл з урахуванням всіх повідомлень про зміни до виданого
дозволу.
26. Дозвіл може бути анульовано Інспекцією, яка його видала,
у разі:
подання замовником заяви про анулювання дозволу на виконання
будівельних робіт за формою згідно з додатком 5 (передбачені
пунктом 18 цього Порядку документи, що додаються до заяви, не
подаються);
наявності відомостей про припинення юридичної особи або
підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем
(замовником), смерті фізичної особи – замовника або визнання її
безвісно відсутньою;
перешкоджання проведенню перевірки посадовими особами
Інспекції, якщо таке перешкоджання було здійснено протягом одного
року після накладення штрафу за зазначене порушення.
27. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з
дня отримання дозволу на виконання будівельних робіт або з дня
набуття права на виконання таких робіт відповідно до пункту 22
цього Порядку письмово поінформувати виконавчий орган сільської,
селищної, міської ради, місцеву держадміністрацію за
місцезнаходженням об’єкта будівництва, а також державні органи у
сфері пожежної та техногенної безпеки про початок виконання
будівельних робіт.
28. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради,
місцева держадміністрація повідомляють через місцеві засоби
масової інформації про початок виконання будівельних робіт на
об’єктах будівництва, що належать до IV і V категорії складності,
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
29. Інформація про зареєстровану декларацію (реєстраційний
номер, дата видачі, найменування Інспекції, яка зареєструвала
декларацію і здійснює контроль за будівництвом об’єкта), виданий
дозвіл (реєстраційний номер, дата видачі, найменування Інспекції,
яка видала дозвіл і здійснює контроль за будівництвом об’єкта),
відомості про найменування об’єкта, зображення об’єкта та його
основні техніко-економічні показники, замовника, проектувальника,
підрядників, осіб, відповідальних за здійснення авторського і
технічного нагляду, відповідальних за виконання робіт з
урахуванням внесених змін розміщуються на стенді завдовжки не менш
як 1,5 метра і завширшки не менш як 1 метр, що встановлюється на
будівельному майданчику в доступному для огляду місці (за винятком
індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних
будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов
до них).

30. Виконання будівельних робіт на об’єктах будівництва, що
належать до IV і V категорії складності, без дозволу або його
переоформлення, а також виконання робіт, не зазначених у дозволі,
вважається самочинним будівництвом і тягне за собою
відповідальність згідно із законом.
31. Відомості щодо отриманих повідомлень про початок
виконання будівельних робіт; поданих та зареєстрованих декларацій;
виданих, переоформлених, анульованих дозволів; отриманих
повідомлень про зміну даних у повідомленнях про початок виконання
будівельних робіт чи зареєстрованих деклараціях (передача права на
будівництво об’єкта іншому замовнику, зміна генерального
підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без
залучення субпідрядників), зміна осіб, відповідальних за
проведення авторського і технічного нагляду, чи відповідальних за
виконання робіт) вносяться до єдиного реєстру отриманих
повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт,
зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і
будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних
робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об’єкта до
експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких
декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів.
32. У разі втрати або пошкодження зареєстрованої декларації
або дозволу Інспекція видає безоплатно дублікат такої декларації
або дозволу протягом десяти робочих днів після надходження від
замовника відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у
засобах масової інформації повідомлення про втрату чи подання
пошкоджених декларації або дозволу.
33. Замовник відповідає згідно із законом за порушення вимог,
визначених цим Порядком.

Додаток 1
до Порядку виконання будівельних робіт

Начальнику ___________________________________________
(найменування органу, якому направляється ______________________________________________________
повідомлення, прізвище, ім’я та по батькові керівника) ______________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
серія і номер паспорта, ______________________________________________________
ким, коли виданий, місце проживання;
найменування юридичної особи, ______________________________________________________
місцезнаходження, код платника податків
згідно з ЄДРПОУ ______________________________________________________
або податковий номер; номер телефону)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання будівельних робіт / про зміну даних у
повідомленні про початок виконання будівельних робіт

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України “Про
регулювання містобудівної діяльності” повідомляю про початок
виконання будівельних робіт / про зміну даних у повідомленні про
початок виконання будівельних робіт від ___ ____________ 20__ р.
(необхідне підкреслити) щодо _____________________________________ __________________________________________________________________
(дата, номер будівельного паспорта, найменування органу,
який його видав, або проекту, __________________________________________________________________
найменування та місцезнаходження об’єкта
будівництва, загальна площа об’єкта, __________________________________________________________________
код об’єкта згідно з державним класифікатором
будівель та споруд ДК 018-2000, __________________________________________________________________
категорія складності об’єкта) __________________________________________________________________
Документ, що засвідчує право власності чи користування
земельною ділянкою або договір суперфіцію ________________________
(найменування документа, __________________________________________________________________
ким і коли виданий, площа земельної ділянки, гектарів)
Інформація про генерального підрядника (підрядника – якщо
будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) (за
наявності) __________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, номер телефону, __________________________________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, серія,
номер ліцензії, ким, коли видана, __________________________________________________________________
строк дії ліцензії – обов’язково зазначається до 1 червня 2012 р.)
Відповідальним за виконання робіт є _________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи, номер телефону,
дата видачі та номер документа, що підтверджує __________________________________________________________________
повноваження особи на виконання робіт; найменування посади, __________________________________________________________________
серія і номер кваліфікаційного сертифікату – обов’язково
зазначається з 1 червня 2012 р.)
Авторський нагляд здійснює (за наявності) ___________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи, номер телефону,
дата видачі та номер документа, що підтверджує __________________________________________________________________
повноваження особи на здійснення авторського нагляду;
найменування посади, __________________________________________________________________
серія і номер кваліфікаційного сертифікату – обов’язково
зазначається з 1 червня 2012 р.; __________________________________________________________________
найменування та місцезнаходження проектної організації
(у разі залучення), номер телефону, __________________________________________________________________
серія та номер ліцензії – обов’язково
зазначається до 1 червня 2012 р.)
Технічний нагляд здійснює (за наявності) ____________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи, номер телефону,
дата видачі та номер документа, що підтверджує __________________________________________________________________
повноваження особи на здійснення технічного нагляду;
найменування посади, __________________________________________________________________
серія і номер кваліфікаційного сертифікату)
Зобов’язуюсь забезпечити виконання будівельних робіт
відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм,
стандартів і правил.
З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок
виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок
виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання
будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів;
обліку переоформлених дозволів; обліку декларацій про готовність
об’єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі і
відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи) даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та
недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання
будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектною
документацією, державними будівельними нормами, стандартами і
правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

__ ________ 20__ р. __________________ _______________________
(підпис замовника) (прізвище, ім’я та
по батькові замовника)
М.П.
_______________
Примітка. Кожна сторінка підписується керівником замовника або
замовником (для фізичної особи) та засвідчується
печаткою замовника (за наявності).
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 43
( 43-2012-п ) від 18.01.2012 }

Додаток 2
до Порядку виконання будівельних робіт

ЗАРЕЄСТРОВАНО _____________________________________________
(найменування органу, який провів реєстрацію) ___ ______________ 20__ р. N ________________ __________ ________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище
посадової особи)
М.П.
ДЕКЛАРАЦІЯ
про початок виконання будівельних робіт
___ ______________ 20__ р.
__________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження об’єкта будівництва згідно
із затвердженим проектом, __________________________________________________________________
код об’єкта згідно з державним класифікатором
будівель та споруд ДК 018-2000, __________________________________________________________________
категорія складності)
1. Інформація про замовника __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, та по батькові фізичної особи, серія
та номер паспорта, ким, коли виданий, __________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків
(не зазначається фізичними особами, __________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової __________________________________________________________________
картки платника податків та повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби __________________________________________________________________
і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
місцезнаходження, код платника __________________________________________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)
2. Інформація про керівника замовника – юридичної особи (за
наявності) __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону) __________________________________________________________________
3. Інформація про особу, відповідальну за проведення
технічного нагляду
—————————————————————— |Найменування посади, |Назва, дата видачі та| Серія та номер | |прізвище, ім’я та по | номер документа, що | кваліфікаційного | | батькові, номер | підтверджує | сертифіката | | телефону |повноваження особи на| | | |здійснення технічного| | | | нагляду | | ——————————————————————
4. Інформація про генерального підрядника (підрядника – якщо
будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, __________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким, коли виданий, місце проживання,
номер облікової картки платника __________________________________________________________________
податків (не зазначається фізичними особами, які через свої
релігійні переконання відмовляються __________________________________________________________________
від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та __________________________________________________________________
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і __________________________________________________________________
мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
місцезнаходження, код платника податків __________________________________________________________________
згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
5. Інформація про керівника генерального підрядника
(підрядника) (за наявності) __________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові,
номер телефону) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
6. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт
—————————————————————— |Найменування посади, |Назва, дата видачі та| Серія та номер | |прізвище, ім’я та по | номер документа, що | кваліфікаційного | | батькові, номер | підтверджує | сертифіката | | телефону |повноваження особи на| (обов’язково | | | виконання робіт | зазначається з | | | | 1 червня 2012 р.) | ——————————————————————
7. Інформація про ліцензію підрядника (обов’язково
зазначається до 1 червня 2012 р.)
—————————————————————— | Орган, що видав | Серія і номер |Дата видачі |Строк дії | | ліцензію | ліцензії | | | ——————————————————————
8. Інформація про проектувальника __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, та по батькові фізичної особи, серія та
номер паспорта, ким, коли виданий, __________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків
(не зазначається фізичними особами, __________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової __________________________________________________________________
картки платника податків та повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби __________________________________________________________________
і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
місцезнаходження, код платника __________________________________________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)
9. Інформація про керівника проектувальника (за наявності) __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
10. Інформація про відповідальних осіб проектувальника:
головного архітектора (інженера) проекту, особу, що здійснює
авторський нагляд (за наявності)
—————————————————————— |Найменування посади, |Назва, дата видачі та| Серія та номер | |прізвище, ім’я та по | номер документа, що | кваліфікаційного | | батькові, номер | підтверджує | сертифіката | | телефону | повноваження особи | (обов’язково | | | | зазначається з | | | | 1 червня 2012 р.) | ——————————————————————
11. Інформація про ліцензію проектної організації
(обов’язково зазначається до 1 червня 2012 р.)
—————————————————————— | Орган, що видав | Серія і номер |Дата видачі |Строк дії | | ліцензію | ліцензії | | | ——————————————————————
12. Інформація про проектну документацію __________________________________________________________________
(назва, дата видачі та номер документа про
затвердження проектної документації, __________________________________________________________________
результати її експертизи прізвище, ім’я та по
батькові експерта, серія та номер __________________________________________________________________
його кваліфікаційного сертифіката – обов’язково зазначається з
1 червня 2012 р. (за наявності)
13. Інформація про містобудівні умови та обмеження забудови
земельної ділянки
—————————————————————— |Реєстраційний номер |Дата видачі | Орган, що видав містобудівні | | | | умови та обмеження | ——————————————————————
14. Інформація про земельну ділянку
Місце розташування _____________________________________________ _____________________________________________
Площа ділянки, _____________________________________________
гектарів _____________________________________________
Кадастровий номер _____________________________________________ _____________________________________________
Цільове призначення _____________________________________________ _____________________________________________
Форма власності _____________________________________________
або користування _____________________________________________
Документ, що Назва _______________________________________
посвідчує право від ___ _______________ 20__ р. N ___________
замовника на _____________________________________________
земельну ділянку (найменування органу, який видав документ) _____________________________________________ _____________________________________________
15. Технічні показники об’єкта будівництва
Опис об’єкта:
несучі _____________________________________________
конструкції _____________________________________________
огороджувальні _____________________________________________
конструкції _____________________________________________
фасади _____________________________________________
Перелік _____________________________________________
обладнання об’єкта _____________________________________________
будівництва
Площа забудови, _____________________________________________
кв. метрів _____________________________________________
Загальна площа _____________________________________________
будівлі, _____________________________________________
кв. метрів
16. Характеристика житлових будинків (за наявності)
Кількість поверхів _____________________________________________
Матеріал стін _____________________________________________
Кількість секцій _____________________________________________
(за наявності) _____________________________________________
Кількість квартир у житловому будинку та їх площа
—————————————————————— | Тип квартир | Кількість |Загальна площа,|Житлова площа,| | | квартир | кв. метрів | кв. метрів | —————————————————————— однокімнатних
двокімнатних
трикімнатних
чотирикімнатних
п’ятикімнатних
шестикімнатних
семикімнатних
восьмикімнатних
і більше
Усього:
Загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень житлового
будинку, кв. метрів ____________________
Характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності)
Загальна площа нежитлових приміщень об’єкта будівництва, кв.
метрів _______________________
—————————————————————— | Назва нежитлового | Функціональне | Загальна площа, | | приміщення | призначення | технічні | | | нежитлового | характеристики | | | приміщення (для | | | | житлових будинків) | | ——————————————————————
Об’єкт має такі основні показники: потужність,
продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг,
пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється
на всіх об’єктах в одиницях виміру відповідно до цільової
продукції або основних видів послуг):
—————————————————————— |Основні показники |Одиниця виміру | За проектом | | об’єкта | |—————————–| | | |загальний | у тому числі | | | | | пускового | | | | | комплексу або | | | | | черги | ——————————————————————
Зобов’язуюсь забезпечити виконання будівельних робіт
відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм,
стандартів і правил.
З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок
виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок
виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання
будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів;
обліку переоформлених дозволів; обліку декларацій про готовність
об’єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі і
відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи) даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та
недостовірних даних, зазначених у цій декларації, та виконання
будівельних робіт без зареєстрованої декларації з порушенням
вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними
нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність
відповідно до закону.
_____________________ __________ __________________________
(найменування посади) (підпис) (прізвище, ім’я та по
батькові М.П.
_______________
Примітка. Кожна сторінка підписується керівником замовника або
замовником (для фізичної особи) та засвідчується
печаткою замовника (за наявності)
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 43
( 43-2012-п ) від 18.01.2012 }

Додаток 3
до Порядку виконання будівельних робіт

Начальнику ____________________________________
(найменування органу, який провів
реєстрацію, _______________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника) _______________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
серія і номер _______________________________________________
паспорта, ким, коли виданий, місце проживання; _______________________________________________
найменування юридичної особи, місцезнаходження, _______________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або _______________________________________________
податковий номер; номер телефону)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну даних у зареєстрованій декларації
про початок виконання будівельних робіт

Відповідно до статті 36 Закону України “Про регулювання
містобудівної діяльності” повідомляю про зміну даних у
декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованій __________ _________:
(дата) (номер) _________________________________________________________________ ___________________________________________________________ (право
на будівництво передано іншому замовнику; змінено генерального
підрядника (підрядника – якщо підготовчі роботи виконуються без
залучення субпідрядників) або осіб, відповідальних за проведення
авторського та технічного нагляду, чи відповідальних за виконання
будівельних робіт (зазначити необхідне та додати інформацію,
передбачену декларацією про початок виконання будівельних робіт).
__ _______ 20__ р. ____________________ ________________________
(підпис попереднього (прізвище, ім’я та
замовника) по батькові
попереднього замовника)
М.П.
Зобов’язуюсь забезпечити виконання будівельних робіт
відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм,
стандартів і правил (зазначається у разі зміни замовника).
З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок
виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок
виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання
будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів;
обліку переоформлених дозволів; обліку декларацій про готовність
об’єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі і
відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи) даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та
недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання
будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектною
документацією, державними будівельними нормами, стандартами і
правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону
(зазначається у разі зміни замовника).
___ _________ 20__ р. __________________ ______________________
(підпис замовника) (прізвище, ім’я та
по батькові замовника)
М.П.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 43
( 43-2012-п ) від 18.01.2012 }

Додаток 4
до Порядку виконання будівельних робіт
__________________________________________________________________
(найменування органу, який видає дозвіл)
ДОЗВІЛ
на виконання будівельних робіт
від ___ ____________ 20___ р. N ______

Цей дозвіл надано ________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, __________________________________________________________________
місце проживання або найменування юридичної особи,
місцезнаходження) __________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження генерального підрядника __________________________________________________________________
чи підрядника, номер телефону, серія та __________________________________________________________________
номер ліцензії – обов’язково зазначається до 1 червня 2012 р.) __________________________________________________________________
на виконання будівельних робіт з _________________________________
(найменування та місцезнаходження __________________________________________________________________
об’єкта будівництва) __________________________________________________________________
відповідно до проектної документації, яка розроблена _____________
(найменування __________________________________________________________________
проектувальника, серія та номер ліцензії – обов’язково
зазначається до 1 червня 2012 р.; __________________________________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові головного архітектора
(інженера) проекту, __________________________________________________________________
серія та номер кваліфікаційного сертифіката – обов’язково
зазначається з 1 червня 2012 р.)
та затверджена замовником ________________________________________
(найменування, дата видачі та __________________________________________________________________
номер документа про затвердження)
результати експертизи проекту будівництва, видані ________________
(найменування __________________________________________________________________
експертної організації, дата видачі, прізвище,
ім’я та по батькові експерта, __________________________________________________________________
серія та номер його кваліфікаційного сертифіката – обов’язково
зазначається з 1 червня 2012 р.)
Відповідальним виконавцем робіт є ___________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи, номер телефону,
дата видачі та номер документа, що підтверджує __________________________________________________________________
повноваження особи на виконання робіт; найменування посади, __________________________________________________________________
серія і номер кваліфікаційного сертифікату – обов’язково
зазначається з 1 червня 2012 р.)
Авторський нагляд здійснює __________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи, номер телефону,
дата видачі та номер документа, що підтверджує __________________________________________________________________
повноваження особи на здійснення авторського нагляду;
найменування посади, __________________________________________________________________
серія і номер кваліфікаційного сертифікату – обов’язково
зазначається з 1 червня 2012 р.; __________________________________________________________________
найменування та місцезнаходження проектної організації
(у разі залучення), номер телефону, __________________________________________________________________
серія та номер ліцензії – обов’язково зазначається
до 1 червня 2012 р.)
Технічний нагляд здійснює ___________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи, номер телефону,
дата видачі та номер документа, що підтверджує __________________________________________________________________
повноваження особи на здійснення технічного нагляду;
найменування посади, __________________________________________________________________
серія і номер кваліфікаційного сертифікату)

_________________________ __________ ________________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.

Додаток 5
до Порядку виконання будівельних робіт

Начальнику ____________________________________
(найменування органу, _______________________________________________
який видає (видав) дозвіл, _______________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника) _______________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, _______________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, _______________________________________________
місце проживання; найменування юридичної особи, _______________________________________________
місцезнаходження, код платника податків
згідно з ЄДРПОУ _______________________________________________
або податковий номер; номер телефону)
ЗАЯВА
Відповідно до статті 37 Закону України “Про регулювання
містобудівної діяльності” прошу надати дозвіл на виконання
будівельних робіт (переоформити, анулювати дозвіл на виконання
будівельних робіт від ___ ____________ 20__ р.) з ________________ __________________________________________________________________
(вид будівництва, найменування та місцезнаходження об’єкта
будівництва, категорія складності, __________________________________________________________________
(код об’єкта згідно з державним класифікатором
будівель та споруд ДК 018-2000),
виданий (зазначається у разі переоформлення чи анулювання) _______ __________________________________________________________________
замовник та підрядник (у давальному відмінку):
повне найменування юридичної особи і прізвище, __________________________________________________________________
ім’я, по батькові її керівника чи уповноваженої особи,
або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – __________________________________________________________________
підприємця, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, код
платника податків згідно з ЄДРПОУ, __________________________________________________________________
номер облікової картки платника податків (або серія та
номер паспорта – для фізичних осіб, __________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки __________________________________________________________________
платників та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) __________________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи – підприємця чи фізичної особи) _____________________________
(номер телефону/телефаксу)
______________________________________________
(підпис замовника: керівника юридичної особи /
фізичної особи – підприємця / фізичної особи /
уповноваженої особи)
Додаток:
1. Копія документа, що посвідчує право власності чи
користування земельною ділянкою на _____ арк. (необхідне
підкреслити).
2. Копія договору суперфіцію на ____ арк.
3. Проектна документація на будівництво:
перший розділ проекта на ____ арк.;
будівельний генеральний план на ____ арк.;
паспорт опорядження фасаду на ____ арк.;
результати експертизи, видані в установленому порядку, на _____ арк.
4. Копії документів про призначення:
відповідальних за виконання робіт на ____ арк.;
осіб, які здійснюють авторський нагляд, на ____ арк.;
осіб, які здійснюють технічний нагляд, на ____ арк.
5. Копії кваліфікаційних сертифікатів, засвідчені в
установленому порядку, на ____ арк.
6. Копія документа, що посвідчує право власності на
будинок чи споруду, або письмова згода його власника на
проведення будівельних робіт у разі реконструкції,
реставрації, капітального ремонту об’єкта на _____ арк.
(необхідне підкреслити).
7. Копія ліцензії, яка дає право на виконання будівельних
робіт (обов’язково подається до 1 червня 2012 р.),
засвідчена в установленому порядку, на ___ арк.

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок
виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок
виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання
будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів;
обліку переоформлених дозволів; обліку декларацій про готовність
об’єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі і
відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи) даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
Дата надходження заяви ____ __________ 20__ р., реєстраційний
номер заяви ______________ (заповнюється інспекцією державного
архітектурно-будівельного контролю)
_______________
Примітка. Кожна сторінка підписується керівником замовника або
замовником (для фізичної особи) та засвідчується
печаткою замовника (за наявності)
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 43
( 43-2012-п ) від 18.01.2012 }

Додаток 6
до Порядку виконання будівельних робіт
__________________________________________________________________
(найменування органу, який видає дозвіл)
ВІДМОВА
у наданні дозволу на виконання будівельних робіт
від ___ ___________ 20__ р. N _____

За результатами розгляду заяви ___________________________________
(найменування замовника та
підрядника) __________________________________________________________________
про надання дозволу на виконання будівельних робіт від __ ___ 20__
N ________ та доданих до неї документів установлено, що __________ __________________________________________________________________
(обґрунтування причин відмови) __________________________________________________________________
У наданні дозволу на виконання будівельних робіт з __________
(вид __________________________________________________________________
будівництва, найменування та місцезнаходження об’єкта будівництва) __________________________________________________________________
відмовлено.

_______________________ __________ ________________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.

Додаток 7
до Порядку виконання будівельних робіт

Начальнику ____________________________________
(найменування органу, _______________________________________________
який видав дозвіл, _______________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника) _______________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
серія і номер _______________________________________________
паспорта, ким, коли виданий, місце проживання; _______________________________________________
найменування юридичної особи, код платника
податків _______________________________________________
згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
місцезнаходження)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну даних у виданому дозволі
на виконання будівельних робіт
Відповідно до статті 37 Закону України “Про регулювання
містобудівної діяльності” повідомляю про зміну даних у виданому
дозволі на виконання будівельних робіт, зареєстрованому ________ _________
(дата) (номер) __________________________________________________________________ ________________________________________________________ (змінено
осіб, відповідальних за проведення авторського та технічного
нагляду, чи відповідальних за виконання робіт (зазначити необхідне
та додати інформацію, передбачену заявою на видачу дозволу на
виконання будівельних робіт).
Зобов’язуюсь забезпечити виконання будівельних робіт
відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм,
стандартів і правил.
З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок
виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок
виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання
будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів;
обліку переоформлених дозволів; обліку декларацій про готовність
об’єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі і
відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи) даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та
недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання
будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектною
документацією, державними будівельними нормами, стандартами і
правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

__ _________ 20__ р. __________________ _______________________
(підпис замовника) (прізвище, ім’я та
по батькові замовника)
М.П.
{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 43
( 43-2012-п ) від 18.01.2012 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 466
ПЕРЕЛІК
об’єктів, будівництво яких здійснюється
після подання повідомлення
про початок виконання будівельних робіт

1. Індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий,
дачний будинок не вище двох поверхів (без урахування мансардного
поверху) площею до 300 кв. метрів.
2. Господарські будівлі і споруди, зокрема гаражі, які
розташовані на присадибних, дачних і садових земельних ділянках.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 466
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня
2009 р. N 1104 ( 1104-2009-п ) “Деякі питання надання дозволів на
виконання підготовчих і будівельних робіт” (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 80, ст. 2719).
2. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
27 січня 2010 р. N 90 ( 90-2010-п ) (Офіційний вісник України,
2010 р., N 8, ст. 390).
3. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
27 січня 2010 р. N 160 ( 160-2010-п ) (Офіційний вісник України,
2010 р., N 12, ст. 583).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р.
N 665 ( 665-2010-п ) “Про внесення змін до переліку будівельних
робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл” (Офіційний вісник
України, 2010 р., N 58, ст. 2015).

Источник:  zakon1.rada.gov.ua


Залишити відповідь

Будемо знайомі

Igor Dudkin

Я за освітою Інженер-Будівельник, також я є чинним Інженером технічного нагляду за будівництвом. Спеціалізуюся у будівництві житлової та офісної нерухомості.

Я дбаю про інтереси замовника (інвестора) на будівельному майданчику шляхом перевірки відповідності інвестиції проекту на будівництво, кошторисно-договірної документації, вимогам державних стандартів (ДСтУ), державних будівельних норм (ДБН).

Докладніше про перелік та вартість надання мною послуг тут…

Також мене можна знайти у соціальних мережах

Зміст

Коментарі