Інженер технічного нагляду за будівництвом

,

Kierownik budowy

Kierownik budowy to konieczność, ponieważ na każdej budowie musi się znaleźć ktoś, kto będzie kierować pracami i dotyczy to najmniejszych nawet inwestycji. Kierownik budowy wypełnia dziennik budowy, tworzy dokumentacje i zapewnia organizacje prac w sposób zgodny z prawem oraz projektem budowlanym. Kierownikiem budowy może zostać wyłącznie specjalista uprawniony do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Warto jednak zatrudnić jeszcze Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wynika to z faktu, że kierownik budowy nie ma obowiązku reprezentować interesów inwestora w kontakcie z wykonawcą. Taka sytuacja będzie szczególnie odczuwalna, kiedy kierownik zostanie zatrudniony właśnie przez wykonawcę, a nie inwestora.

Prawo budowlane nie stawia takich wymagań w przypadku budowy domu jednorodzinnego i wielu inwestorów pomija ten krok, głównie ze względów oszczędnościowych, ale to poważny błąd.
Koszty zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego będą na pewno dużo niższe w porównaniu z ewentualnymi wydatkami na poprawki błędów na budowie.
Inspektor nie będzie chronił interesów wykonawcy, ale właśnie inwestora i zadba o odpowiednią jakość przeprowadzonych robót, a zarazem wykryje wszelkie nieprawidłowości.
Może również wydawać polecenia kierownikowi, co zostanie potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności z przepisami czy projektem ma prawo zażądać wykonania poprawek, a nawet całkowicie wstrzymać prace.
Należy pamiętać, że w świetle art. 24 Prawa budowlanego niedopuszczalne jest łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Co więcej, te osoby nie powinny być też ze sobą powiązane, ponieważ kierownik ma reprezentować wykonawcę, z kolei inspektor inwestora, więc zachodziłaby sprzeczność interesów.

Kierownik budowy ma zarówno prawa, jak i obowiązki, choć tych drugich przeważnie jest nieco więcej. Zacznijmy jednak od przysługujących mu praw. Zaliczyć można do nich występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych (o ile jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa lub usprawnienia procesu budowy) oraz możliwość ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

A za co odpowiada kierownik budowy? Wszystkie obowiązki kierownika budowy zostały precyzyjnie określone w art. 22 Prawa budowlanego, aczkolwiek przy podpisywaniu umowy należy dokładnie prześledzić jej szczegółowe zapisy, ponieważ to umowa będzie kluczowym dokumentem, na podstawie którego inwestor może dochodzić swoich praw w przypadku naruszenia ustaleń. Do najważniejszych obowiązków kierownika budowy należy:

 • złożenie oświadczenia do wydziału nadzoru budowlanego o przyjęciu obowiązków kierowania daną inwestycją;
 • przejęcie protokolarne (na piśmie) od inwestora placu budowy oraz sprzętu;
 • zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi;
 • prowadzenie dokumentacji budowy;
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy;
 • koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
 • nadzorować wszystkie prace na budowie i kierować całą budową pilnując jednocześnie zgodności wykonywanych robót z projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami budowlanymi;
 • prowadzić dokładną dokumentację wszystkich robót ze szczególnym uwzględnieniem dziennika budowy, ale także protokołów częściowych i końcowych oraz dokumentacji powykonawczej po zakończeniu prac;
 • wstrzymać roboty, jeśli pojawiło się zagrożenie dla zdrowia lub życia albo prawidłowego przebiegu inwestycji. Konieczne jest również powiadomienie o tym fakcie inwestora;
 • przestrzegać zaleceń Inspektora nadzoru budowlanego;
 • zgłaszać inspektorowi nadzoru bądź inwestorowi ukończone prace do odbioru, oraz wpisem do dziennika budowy;
 • uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;
 • przekazanie inwestorowi pisemnego oświadczenia o zgodności wykonania danego obiektu z prawem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, warunkami zabudowy oraz innymi istotnymi przepisami;
 • złożenie inwestorowi pisemnego oświadczenia o doprowadzeniu do porządku placu budowy, czasami także najbliższego sąsiedztwa np. ulicy;
 • zagwarantowanie usunięcia ewentualnych usterek.

Odpowiedź na pytanie, co robi kierownik budowy, jest zatem dość rozległa. Jego obowiązki są bowiem zróżnicowane. Zakres obowiązków kierownika budowy sprowadza się zarówno do przygotowania placu budowlanego, jak i nadzorowania i raportowania postępów prac, a także zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.

Kierownik budowy nie gwarantuje, że budowa będzie przebiegać prawidłowo, o ile inwestor nie zadba o zatrudnienie naprawdę solidnego fachowca.
Trudno o rzetelność w przypadku kierownika powiązanego z wykonawcami, który częściej może przymykać oko na pewne nieścisłości względem projektu lub zastosowanie niezbyt odpowiednich materiałów.
Równie niekorzystna sytuacja będzie, kiedy jeden kierownik równolegle obsługuje kilka inwestycji i to jeszcze zlokalizowanych w różnych częściach miasta.
Ciężko wtedy wszystkiego dopilnować, ponieważ z reguły obecność kierownika na placu budowy bywa sporadyczna, szczególnie gdy musi dojeżdżać z drugiego końca miasta.
Można pokusić się o zmianę kierownika już w trakcie budowy, jednak oznacza to dodatkowe problemy, a ponadto po prostu zabiera czas.

W końcu kierownik budowy nie może sam siebie kontrolować i jasno wynika to z przepisów prawa budowlanego.

Można zatem powiedzieć, że Inspektor nadzoru budowlanego niejako kontroluje także kierownika budowy, który to sprawuje pieczę nad postępami prac budowlanych.


Залишити відповідь

Будемо знайомі

Igor Dudkin

Я за освітою Інженер-Будівельник, також я є чинним Інженером технічного нагляду за будівництвом. Спеціалізуюся у будівництві житлової та офісної нерухомості.

Я дбаю про інтереси замовника (інвестора) на будівельному майданчику шляхом перевірки відповідності інвестиції проекту на будівництво, кошторисно-договірної документації, вимогам державних стандартів (ДСтУ), державних будівельних норм (ДБН).

Докладніше про перелік та вартість надання мною послуг тут…

Також мене можна знайти у соціальних мережах

Зміст

Коментарі