Інженер технічного нагляду за будівництвом

,

Dziennik budowy

Dziennik budowy, zgodnie z artykułem 45 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, jest niezbędnym elementem każdej budowy. To właśnie w nim zapisywane są wszelkie informacje na temat realizowanych prac.
Ten sam akt prawny nakłada na inwestorów obowiązek założenia dziennika budowlanego oraz w ścisły sposób określa zasady jego prowadzenia. Dziennik budowy należy założyć jeszcze przed rozpoczęciem robót.

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności występujących w toku ich realizacji.
Przebieg budowy dokumentowany jest w formie wpisów do dziennika budowy.
Wpisy są potrzebne, aby właściwie ocenić budowę, montaż lub rozbiórkę budynku pod względem technicznym.
Każdy obiekt musi posiadać własny dziennik budowy. Należy go prowadzić w przypadku obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Budowa nie może ruszyć bez rejestracji dziennika budowy.

Dziennik budowy jest jednym z najważniejszych dokumentów zaliczanych do dokumentacji budowlanej. Służy on nie tylko inwestorom, ale jest też narzędziem kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a także projektanta. W dzienniku budowy zapisywane są wszystkie istotne zdarzenia, które dokumentują przebieg robót budowlanych. Może on być też stosowany jako narzędzie do zarządzania budową. Powinien być prowadzony w określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu. Wpisy do dziennika budowy mogą być dokonywane tylko przez uczestników budowy, którzy są zdefiniowani w Ustawie Prawo Budowlane i należy do obowiązków:

 • inwestora;
 • kierownika budowy;
 • projektanta;
 • inspektora nadzoru budowlanego;
 • kierownika robót budowlanych;
 • osoby wykonujące czynności geodezyjne;
 • pracowników organu nadzoru budowlanego;
 • pracowników kontrolnych (sprawdzających, czy realizowane prace budowlane są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa).

Dziennik budowy jest ważny tylko wtedy, gdy jest zarejestrowany i opieczętowany. Dziennik budowy jest wydawany odpłatnie inwestorowi przez ten sam organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę lub w którym inwestor dokonał zgłoszenia budowy. Dokument ten musi zostać przez organ zarejestrowany i ostemplowany na każdej stronie. Może być on złożony bezpośrednio przez Inwestora lub jego pełnomocnika. Dziennik budowy wydawany jest w przeciągu trzech dni roboczych od daty złożenia wniosku.
Istotne jest, aby we wniosku odpowiednio określić wszystkie niezbędne informacje, czyli:

 • dane osobowe inwestora (opcjonalnie: dane osobowe pełnomocnika);
 • dane dotyczące pozwolenia na budowę (numer decyzji, data);
 • rodzaj oraz nazwę zamierzenia budowlanego;
 • rodzaj oraz nazwę obiektu lub zespołu budowlanego, adres inwestycji;
 • oznaczenia geodezyjne terenu.

Każdy wniosek o rejestrację dziennika budowy musi zawierać również:

 • ksero decyzji o pozwoleniu na budowę, oryginał lub odpis udzielenia pełnomocnictwa (opcjonalnie),
 • potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej (w przypadku pełnomocnictwa),
 • w przypadku przedłużenia dziennika budowy (gdy od jego rejestracji minęło 3 lata), należy przedstawić oryginał dziennika budowlanego.

Dziennik budowy można kupić w dowolnej księgarni lub w punkcie sprzedaży druków w urzędzie. W praktyce jego zakupu dokonuje inwestor. Nie istnieje ściśle określony wzór dziennika budowy, a wytyczne co do jego zawartości zostały zawarte w Rozporządzeniu2. Ten dokument budowlany ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony przeznaczone do wpisów są podwójne – oryginał i kopia – z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie.

Przy jego zakupie najlepiej kierować się liczbą stron. Do prostych realizacji (np. zjazdy na teren działki, niewielkie budynki o prostej konstrukcji) można zakupić cienki dziennik zawierający do kilkunastu stron. Przy bardziej złożonych budowach lepiej kupić dziennik np. o około 20 stronach. Natomiast skomplikowane i duże projekty będą wymagać grubszego egzemplarza dziennika budowlanego.

Pierwszy wpis w dzienniku budowy zamieszczany jest przez Inwestora.
Dotyczy on podstawowych informacji związanych z inwestycją. Na pierwszej stronie dziennika budowy należy określić nazwę lub imię i nazwisko wykonawcy robót, dane kierownika budowy oraz architekta (imię i nazwisko, specjalność, numer uprawnień).
W przypadku budowy domów jednorodzinnych bardzo często nie wprowadza się wykonawcy robót. Wynika to z faktu, że część prac realizowana jest w sposób samodzielny, metodą gospodarczą. Oczywiście mowa tutaj o sytuacji, gdy Inwestor jest jednocześnie osobą realizującą część robót budowlanych.

Na następnej stronie dziennika budowy wprowadzane jest oświadczenie kierownika budowy. Dotyczy ono odpowiedzialności za przebieg realizowanych prac budowlanych. Zwykle na tej samej stronie zamieszczany jest także wpis osoby wykonujące czynności geodezyjne, który dotyczy wytyczenia fundamentów.

W dzienniku budowy umieszczamy szczegółowy przebieg zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych.

Najważniejsze jest to, aby wszelkie zmiany udokumentować przed zakończeniem budowy. Mowa tutaj o zawiadomieniu składanym do nadzoru. Należy do niego dołączyć wszelkie rysunki techniczne odstępstw, a także oświadczenie które podpisuje kierownik budowy. Oświadczenie dotyczy zgodności zrealizowanych prac budowlanych z projektem i przepisami prawa budowlanego. Oświadczenie musi zostać również potwierdzone przez projektanta.

Ostatnim wpisem w dzienniku budowy powinien dotyczyć zgłoszenia obiektu do odbioru. Wprowadza go kierownik budowy.

Za prowadzenie dziennika budowy i jego właściwe przechowywanie odpowiedzialny jest kierownik budowy. Dokument ten powinien znajdować się na budowie w bezpiecznym miejscu, które uniemożliwi jego uszkodzenie, kradzież lub zniszczenie. Dziennik powinien być dostępny dla wszystkich uprawnionych osób, tak aby w dowolnym momencie mogły z niego korzystać i dokonywać w nim wpisów.

Jeśli w trakcie realizacji budowy zabraknie stron w dzienniku, to inwestor występuje do organu o wydanie kolejnego tomu dokumentu. Proces ten odbywa się na podobnych zasadach jak w przypadku wydania pierwszego tomu dziennika.

Wpisy do dziennika budowy muszą rejestrować przebieg robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Wpisy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach oraz kopiach stron. Zamieszcza się je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień.

Każdy wpis powinien dotyczyć przebiegu robót budowlanych, powinien on być dość konkretny i zawierać opis zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych. Należy w nich również umieścić wzmiankę o wszelkich nieprawidłowościach.
Istotne jest to, aby każdy wpis był potwierdzony danymi osobowymi osoby, która go dokonuje (należy również wskazać pełnioną funkcję).
Wpisy w dzienniku budowy dokonywane są przed różne podmioty, a jeśli dojdzie do kontroli inspekcji, to w książce również musi pojawić się odpowiedni wpis.
W przypadku zakończenia budowy z dziennika budowy wyrywamy wszystkie strony oznaczone, jako kopia. Oczywiście nie wyrzucamy ich, gdyż będą nam one potrzebne na dalszym etapie.
Składając wniosek o zakończeniu budowy lub o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, musimy złożyć dziennik budowy w wersji oryginalnej.

Może dojść do sytuacji, gdy podczas realizowania prac budowlanych dojdzie do zmiany kierownika budowy.
Oczywiście ten fakt ma duży wpływ na prowadzony dziennik budowy. Zmiana kierownika budowy najczęściej jest decyzją Inwestora. Zwykle jest ona wynikiem zastrzeżeń inwestora do pracy kierownika budowy lub problemów na drodze komunikacyjnej. Oczywiście zmianę kierownika budowy należy, jak najszybciej zgłosić odpowiedniemu organowi. Ważne jest to, aby do zgłoszenia dołączyć oświadczenie nowego kierownika budowy. Dotyczy ono potwierdzenia przejęcia obowiązków związanych z realizacją prac budowlanych w danym obiekcie. Obowiązek dołączenia oświadczenia wynika z art. 44 prawa budowlanego.
Jeśli kierownik budowy jest zmieniany wymaga to dokonania wpisu w dzienniku budowy. Należy określić w nim stan zaawansowania prac, a także sposób zabezpieczenia przekazywanej budowy, montażu lub rozbiórki. Wpis musi posiadać datę, a także być potwierdzony podpisami osoby przekazującej oraz przyjmującej obowiązki (poprzedniego oraz nowego kierownika budowy).

Brak dziennika budowy jest sytuacją, która może nieść za sobą konsekwencje prawne lub finansowe.
Jak wiadomo jego prowadzenie jest obowiązkowe w przypadku obiektów wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Wynika to z przepisów prawa budowlanego. W takiej sytuacji brak dziennika budowy jest więc łamaniem tego prawa.
Oryginał dziennika budowy jest najważniejszym dokumentem do tego, aby zgłosić zakończenie budowy lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu.Inwestor musi dostarczyć do organu inspekcji nadzoru budowlanego wszystkie tomy dziennika budowy. Organ ten musi potwierdzić, że dokumentacja jest kompletna i sporządzona prawidłowo. W przypadku braków (w tym braku dziennika budowy) Inwestor zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Problem zaczyna się w momencie, gdy inwestor nie posiada dziennika budowy. Bez znaczenia jest nawet to, że dokumentacja uległa zaginięciu lub zniszczeniu. Organ nadzoru budowlanego nie ma obowiązku odtwarzania przebiegu prac budowlanych. W przypadku ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie obiektu należy przeprowadzić postępowanie dowodowe. Ma ono na celu udokumentowanie najważniejszych faktów dotyczących budowy.
Przebieg procedury ustalony jest w kodeksie postępowania administracyjnego (art. 75 § 1 Kpa). Zgodnie z przepisami prawa za dowóz uznaje się wszystko, co przyczynia się do rozwiązania sprawy, a jednocześnie nie jest niezgodne z prawem. Materiałem dowodowym są więc dokumenty, zeznania świadków, ekspertyzy, czy też opinie biegłych. Prawo dopuszcza również inne środki dowodowe, które mogłyby pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Kodeks prawa nie wprowadza zbędnych ograniczeń związanych z materiałami dowodowymi.

Osoba odpowiadająca za prowadzenie dziennika budowy może zostać ukarana grzywną (wynika to z art. 93 pkt 4 ustawy prawa budowlanego). Osoba, która niszczy, uszkadza lub czyni bezużytecznym dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać podlega karze ograniczenia wolności do lat 2 lub karze grzywny. Brak dziennika budowy oznacza sporą ilość problemów.


Залишити відповідь

Будемо знайомі

Igor Dudkin

Я за освітою Інженер-Будівельник, також я є чинним Інженером технічного нагляду за будівництвом. Спеціалізуюся у будівництві житлової та офісної нерухомості.

Я дбаю про інтереси замовника (інвестора) на будівельному майданчику шляхом перевірки відповідності інвестиції проекту на будівництво, кошторисно-договірної документації, вимогам державних стандартів (ДСтУ), державних будівельних норм (ДБН).

Докладніше про перелік та вартість надання мною послуг тут…

Також мене можна знайти у соціальних мережах

Зміст

Коментарі